Algemene voorwaarden

Eut de Kunst Urk (voorheen Muziekschool Urk) is een collectief van onafhankelijke docenten die zich in de passie van de muziek, beeldende kunst, dans of drama én het lesgeven hebben verbonden aan Eut de Kunst Urk. De docenten bieden een scala aan lessen, workshops en cursussen op Urk. Zo kunnen kinderen, jongeren en volwassenen dicht bij huis gebruik maken van een breed en gevarieerd cultuuraanbod. Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder coördineert, ondersteunt en faciliteert het cultuuraanbod van Eut de Kunst Urk.

 

1. Inschrijven
– Indien je wilt deelnemen aan een activiteit bij Eut de Kunst Urk, maak dan via www.eutdekunsturk.nl een keuze voor een activiteit en volg verder de instructies voor inschrijving. Inschrijven gaat door een ingevuld inschrijfformulier (te downloaden van de site) te mailen naar info@eutdekunsturk.nl of te versturen naar: Eut de Kunst Urk, t.a.v. Marie José van den Berg, Slenk 1, 8321 LD Urk.
– Voor minderjarige cursisten geldt dat de inschrijving moet worden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een onvolledig inschrijfformulier kan niet in behandeling worden genomen.
– De inschrijving voor een jaarcursus is doorlopend en wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.
– Opzegging moet schriftelijk gebeuren overeenkomstig onze opzegvoorwaarden (zie 7.0 hieronder).
– Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze inschrijfvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusoverzicht.
– Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Daarbij wordt de plaatsingsprocedure zoals vermeld bij 2.0 van deze voorwaarden gehanteerd. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst.
– Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
– Eut de Kunst Urk heeft het recht om:
• Een activiteit te annuleren als er te weinig belangstelling voor is;
• De door de docent noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen;
• Andere docenten in te zetten dan die in het cursusaanbod staan vermeld.

2. Plaatsing
Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren wij u zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3. Cursusduur
– Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan.
– Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. Tijdens de door de coördinator van Eut de Kunst Urk vastgestelde vakanties zullen in principe geen lessen gegeven worden. Het vakantierooster staat vermeld op de website www.eutdekunsturk.nl.
– Van cursisten wordt verwacht dat ze – in verband met de lesopbouw – zoveel mogelijk bij de lessen aanwezig zijn.

4. Hoogte cursusgelden
– De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de docenten van Eut de Kunst Urk.
– Zodra de cursist een bevestiging ontvangt van plaatsing (schriftelijk of via een mondelinge lesafspraak door de docent) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.
– Op de website staan de tarieven van alle cursussen vermeld. Cursisten vanaf 21 jaar betalen een tarief inclusief 21% BTW. Bij latere instroom wordt het cursusgeld naar rato berekend.
– Klachten aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend bij de betreffende docent.

5. Betaling cursusgelden
– Voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld worden één of meer facturen verzonden door de betreffende docent. Cursusgeld voor jaarcursussen wordt verdeeld over 12 maanden (augustus t/m juli) en dient in één keer of maandelijks te worden voldaan.
– Betaling dient zonder korting of inhouding binnen de daartoe gestelde termijn (zoals vermeld op de factuur) te geschieden.
– Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoen van het cursusgeld leidt, nadat de docent de cursist eerst schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven, tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd. Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

6. Annulering en restitutie cursusgelden
– De docent behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvang je het volledige cursusgeld retour.
– De cursist is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus zoals deze vermeld staat in het cursusaanbod van Eut de Kunst Urk en dient schriftelijk te geschieden bij de betreffende docent. In dat geval is de cursist wel administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door de docent geretourneerd.
– Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is eventueel mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente, langdurige ziekte van docent of cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen. Bij restitutie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
– Degene die meent voor restitutie van (een gedeelte van) het door hem/haar betaalde cursusgeld in aanmerking te komen, kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij de betreffende docent. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie waarvoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.
– Aan degene die ten gevolge van de afwezigheid van de docent meer dan twee lessen bij een gespecialiseerde jaarcursus heeft moeten missen, wordt het cursusgeld van het meerdere boven deze twee lessen na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Omdat dit gelijk valt met de zomerperiode kan het voorkomen dat deze terugbetaling pas na de zomer zal plaatsvinden. Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald.

7. Opzeggen
– De inschrijving van een jaarcursus wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend met een cursusjaar verlengd, tenzij opzegging vóór 1 juli van het betreffende cursusjaar heeft plaatsgevonden. De verlengde jaarcursus kan tussentijds door de cursist worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
– Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de betreffende docent.
– De datum van ontvangst van de schriftelijke afmelding is bepalend voor de uitschrijfdatum.

8. Aansprakelijkheid
– Eut de Kunst Urk en de betreffende docenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de door de cursist ten behoeve van de cursus meegebrachte instrumenten e.d. De cursist dient hiertoe zelfstandig een verzekering af te sluiten. Eut de Kunst Urk en de betreffende docent zijn niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van persoonlijke eigendommen van de cursist.
– De aansprakelijkheid van Eut de Kunst Urk of de docent voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor de cursist of derden ontstaat in verband met de cursus, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Eut de Kunst Urk of de docent afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eut de Kunst Urk of de docent.

9. Algemeen
Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de docent.

10. Ongevallenverzekering
– Door Eut de Kunst Urk georganiseerde optredens van ensembles, orkesten en combo’s buiten het gebouw die de docenten huren van de gemeente Urk, zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Tevens voorziet een verzekering in een uitkering bij een ongeval, in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van de deelnemer tijdens het optreden.
– Alle andere activiteiten door docenten en/of cursisten van Eut de Kunst Urk georganiseerd buiten de gebouwen die de docenten huren van de gemeente Urk, zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

11. Klachtenregeling
Heb je wensen ten aanzien van ons cursusaanbod en de lessen of vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen? Of zie je mogelijkheden tot verbetering? Wij horen dit uiteraard graag. Je kunt dit in eerste instantie kenbaar maken bij de betreffende docent of de coördinator van Kunstencentrum Eut de Kunst via info@eutdekunsturk.nl Heb je een klacht ten aanzien van onze dienstverlening of een geleverd product van Kunstencentrum Eut de Kunst? Wij lossen dit graag voor je op. Voor klachten kun je terecht bij de coördinator. Je kunt je klacht schriftelijk mededelen, per mail via info@eutdekunsturk.nl op per post naar Eut de Kunst Urk, t.a.v. M.J.van den Berg Slenk 1d,  8321 LD Urk. Vermeld bij je klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat je klacht inhoudt. Je ontvang direct een ontvangstbevestiging van je klacht. We streven ernaar je klacht binnen 7 werkdagen inhoudelijk te behandelen. Lukt het niet om de klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan. Je klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

12. Afmelden en contactgegevens
Als een cursist de les niet kan volgen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende docent.